Algemene voorwaarden

Definities
In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

- De opdrachtnemer is WinesForYou
- Onder opdrachtgever wordt verstaan de wederpartij die een natuurlijke of rechtspersoon is en met WinesForYou een overeenkomst aan gaat of voornemens is dit te doen.
- De overeenkomst is de overeenkomst tussen opdrachtgever en WinesForYou.
Identiteit
Kemper WinesForYou
Middendijk 93
7397 NE Nijbroek
Tel: 06- 36210100
E-mail: info@winesforyou.nl
KvK- nummer: 50037862 Kamer van Koophandel Oost Nederland
BTW- nummer: NL079305052B01
Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en leveringen van de door WinesForYou in Nederland in de handel gebrachte goederen en diensten.
Artikel 2. Overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand door een uitdrukkelijke aanvaarding van opdrachtgever van een definitief aanbod van WinesForYou.
Artikel 3. Herroepingrecht
Bij de aankoop van producten of diensten heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zonder opgaaf van redenen de overeenkomst te ontbinden gedurende 7 werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van de producten door of namens de opdrachtgever.
Indien de opdrachtgever van dit recht gebruik maakt zal hij de producten met evt. geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan WinesForYou retourneren. De kosten voor retourneren aan WinesForYou zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Indien de opdrachtgever een bedrag heeft betaald voor producten en diensten zal WinesForYou dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na terugzending, terugbetalen.
Artikel 4. Betaling
Betaling door de opdrachtgever dient te geschieden binnen 5 dagen na ontvangst van de via de mail toegestuurde factuur op het bankrekeningnummer van WinesForYou. Na ontvangst van het door opdrachtgever te betalen bedrag zal de bestelling binnen 5 werkdagen worden geleverd aan de opdrachtgever.
Alle door WinesForYou geleverde goederen blijven, zolang nog niet is voldaan aan de betalingsverplichting door de opdrachtgever, eigendom van WinesForYou. Indien WinesForYou buitengerechtelijke kosten moet maken om zijn vordering te incasseren komen deze kosten voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 5. Prijzen en prijswijzigingen
Alle op de website genoemde prijzen zijn inclusief BTW en in Euro maar exclusief een bijdrage voor evt. verzend- en bezorgkosten. Genoemde prijzen zijn uitsluitend van toepassing op levering van goederen in Nederland. Vooralsnog wordt door WinesForYou niet geleverd aan opdrachtgevers in het buitenland. WinesForYou heeft het recht om evt. typefouten in prijzen te corrigeren. Wanneer de opdrachtgever hierdoor wordt benadeeld wordt de opdrachtgever hierover geïnformeerd. De opdrachtgever behoudt het recht om de aangegane overeenkomst met WinesForYou te ontbinden. Dit dient schriftelijk/ via de mail te geschieden binnen 5 dagen nadat WinesForYou melding heeft gemaakt bij opdrachtgever van een prijswijziging.
WinesForYou is ten allen tijde gerechtigd om eventuele prijsverhogingen door een van onzer leveranciers, door te belasten aan de opdrachtgever. Eventuele prijsverhogingen kunnen ook het gevolg zijn van wettelijke wijzigingen in het BTW tarief. Ook deze wijzigingen zullen doorbelast worden aan de opdrachtgever. Dit geldt echter alleen voordat opdrachtgever heeft voldaan aan de betalingsverplichting. Opdrachtgever zal door WinesForYou op de hoogte worden gesteld van evt. prijsverhogingen en heeft het recht om de aangegane overeenkomst te ontbinden. Dit dient schriftelijk/ via de mail te geschieden binnen 5 dagen na melding van een prijswijziging door WinesForYou.
Artikel 6. Levering
De levering vindt plaats op het door opdrachtgever opgegeven leveringsadres, tenzij anders is overeengekomen. Levering van alcoholische goederen vindt plaats uitsluitend aan personen van 18 jaar en ouder. Door acceptatie van de algemene voorwaarden van WinesForYou verklaart de opdrachtgever dat hij aan deze eis voldoet. WinesForYou zal alles in het werk stellen om de bestelde goederen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling af te leveren. Genoemde termijn is echter een indicatie. Een overschrijding van deze termijn kan nooit leiden tot enige verplichting tot het vergoeden van schade of het ontbinden of nietig verklaren van de gesloten overeenkomst.
Artikel 7. Garantie
WinesForYou garandeert de deugdelijkheid en kwaliteit van geleverde goederen. De geleverde natuurproducten kunnen mogelijk smaak,- geur en kleurverschillen geven ten opzichte van eerdere leveringen. Afwijkingen in deze kunnen niet door WinesForYou worden uitgesloten. Indien de voorraad van een bepaald oogstjaar is uitverkocht, heeft WinesForYou het recht, zonder toestemming van opdrachtgever, het product van het daarop volgende jaar te leveren. WinesForYou garandeert dat, als de door de opdrachtgever bestelde producten niet aan de verwachting van opdrachtgever voldoen, de opdrachtgever de niet aangebroken flessen binnen 5 dagen na ontvangst in de originele verpakking kunnen worden geretourneerd. Het betaalde bedrag van de niet aangebroken flessen wordt door WinesForYou per ommegaande teruggestort. Eerder in rekening gebrachte verzend en/of bezorgkosten kosten worden echter niet gerestitueerd.
Artikel 8. Aansprakelijkheid
De door WinesForYou te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal, behoudens eigen opzet en grove schuld, in geen geval meer bedragen dan het overeengekomen bedrag (exclusief omzetbelasting).
Artikel 9. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten evenals de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing.
Artikel 10. Privacy statement
WinesForYou respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en zakelijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. WinesForYou gebruikt uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. WinesForYou zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

WinesForYou gebruikt de verzamelde gegevens alleen om haar klanten de volgende diensten te leveren: Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, mailadres en afleveradres nodig om uw bestelling uit te voeren en u van de status daarvan op de hoogte te houden. Uw gegevens worden gebruikt om u te informeren over WinesForYou en over speciale aanbiedingen, acties en activiteiten zoals proeverijen. Wanneer u hier niet langer prijs opstelt, kunt u ons dat laten weten door een mail te sturen naar info@winesforyou.nl Als u bij WinesForYou een account aanmaakt, bewaren wij de gegevens op een beveiligde server. Bij uw account slaan we informatie op, zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mail adres en order en aflevergegevens, zodat u deze niet bij iedere bestelling hoeft in te vullen.

Gegevens over het gebruik van onze website en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. De door WinesForYou ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.